PARAŠYKITE MUMS vargdieniu@gmail.com
PASKAMBINKITE MUMS +370 616 15723
PAAUKOK

Projektai

PROJEKTAI

PROJEKTAI

2020-2021 M. EUROPOS SĄJUNGOS RĖMIMO PROGRAMOS „EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSAS“ PROJEKTAS „(NE)KITOKIE“

Tikėdamiesi sukurti tvaresnę, stipresnę ir glaudesnę įtėvių, globėjų, VGI organizacijos bei savanorių dirbančių su įvaikintais, globojamais vaikais bendruomenę šiuo projektu siekėme: sumažinti įvaikintų/globojamų vaikų streso lygį, kuris iššaukia netinkamą jų elgesį, žeidžiantį juos pačius ir kitus žmones jų aplinkoje; sukurti jiems galimybę ir sąlygas mokytis pasitikėti savimi ir kitais, patirti sėkmę kuriant ilgalaikius ir nuoširdžius santykius ateityje. Dviejų stovyklų metu siekėme lavinti bendravimo, emocijų valdymo ir tinkamo jų išliejimo įgūdžius, skatinome ugdyti „sveiką“ savivertę, mokėme pagarbos, tolerancijos sau ir kitiems. Į projekto veiklas įtraukėme ir vaikų įtėvius bei globėjus.

2018 M. „GLOBALOCAL: ĮVAIRIAPUSĖ POZITYVAUS POŽIŪRIO APIE GLOBĄ / ĮVAIKINIMĄ SKLAIDA IR BENDRUOMENINĖS PAGALBOS ĮTĖVIŲ / GLOBĖJŲ ŠEIMOMS TEIKIMAS KAUNO MIESTE“

Šiuo projektu siekiama dviejų tikslų: pirma, informuoti, populiarinti bei paskatinti Kauno m. gyventojus vaikų globai arba įvaikinimui, kviečiant ir įsitraukti į savanorišką veiklą organizacijose, teikiančiose paslaugas įtėvių ir globėjų šeimoms; antra, teikti pagalbą ir palydėjimą įtėvių ir globėjų šeimoms bei įvaikintiems, globojamiems vaikams, siekiant stiprinti miesto socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą įtėvių ir globėjų šeimoms ir asmenims, kurie rengiasi įsivaikinti ar globoti vaikus.

2018 M. HUMANA PROJEKTAS „KAI VALGOME SVEIKAI, GYVENAME GERAI“

Šiuo projektu siekiama ugdyti vaikų sveiko maitinimosi įgūdžius, suteikiant žinių apie sveiko maisto poveikį ir greito maisto žalą žmogaus organizmui; formuoti valgymo kultūrą, suteikti istorinių žinių apie maisto produktus, ugdyti maisto ruošimo įgūdžius.

2017 M. „KURKIME ŠEIMĄ KARTU!“ SADM PROJEKTAS

Projektas skirtas skatinti šeimas įsivaikinti arba globoti vaikus, likusius be tėvų globos, suteikiant informaciją apie šeimos palaikymo ir pagalbos galimybes Kauno arkivyskupijos Caritas ir kitose organizacijose. Projektu siekiama stiprinti šeimos institutą, platinant informaciją per Marijos radijo laidas apie įvaikinimo ir globos galimybes, bei socialinę, ugdymo ir psichologinę pagalbą įvaikintiems bei globojamiems vaikams ir jų šeimoms, apie pagalbos galimybes, ištikus šeimos krizėms, jau tapus globėju ar įtėviu, susiduriant su sunkumais auginant paauglius.

2017 M. „PRIIMK: INTEGRALI PAGALBA ĮVAIKINTŲ IR GLOBOJAMŲ VAIKŲ ŠEIMOMS“. KAUNO M. SAV. PROJEKTAS

2017 M. KURSAS „KLINIKINIO SOCIALINIO DARBO SU VAIKAIS PRAKTIKA”

Čikagos Lojolos universiteto, Kauno Caritas ir VDU atvirų studijų magistrantūros kursas darbo su vaikais specialistams ir tėvams “Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika” (160 val.; prof. K. Tyson McCrea, dr. D.K. Kuzmickaitė MVS).

2017 M. „VAIKO GEROVĖS INSTITUTO“ SVETAINĖS KŪRIMAS. LIETUVOS KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA

2016 M. PSICH. EZIO ACETI (ITALIJA) SEMINARAI KAUNE IR VILNIUJE

Psich. Ezio Aceti (Italija) seminarai Kaune ir Vilniuje su vaikais dirbantiems specialistams bei šeimoms, auginančioms savus ar įvaikintus, globojamus vaikus. Per 300 dalyvių.

2015 06 VASAROS MOKYKLA

Vasaros mokykla rengta kartu su VDU Socialinio darbo katedra. Mokyklos lektorė VDU garbės daktarė, Loyolos universiteto prof. K. Tyson-McCrea (JAV).

2013 M. PSICH. EZIO ACETI (ITALIJA) SEMINARAI

Psich. Ezio Aceti (Italija) seminarai Kauno m. savivaldybėje ir pal. J. Matulaičio namuose Kaune. Seminaras skirtas su vaikais dirbantiems specialistams bei šeimoms, auginančioms savus ar įvaikintus, globojamus vaikus.

2012-06-07 MĖN. LOYOLOS UNIVERSITETO PROF. K. TYSON-MCCREA (JAV) SEMINARAI

Seminaras skirtas su vaikais dirbantiems specialistams bei šeimoms, auginančioms savus ar įvaikintus, globojamus vaikus, su vaikais dirbantiems specialistams.

2011-2017 PROJEKTAS „PSICHOLOGINĖ IR DVASINĖ PAGALBA SU VAIKAIS DIRBANTIEMS SPECIALISTAMS BEI ĮTĖVIŲ IR GLOBĖJŲ ŠEIMOMS“

Šio projekto pagrindu 2016 m. sukurta Kauno arkiv. Caritas programa „Vaiko gerovės institutas“.

Renovabis ir anoniminio fondų finansuotas projektas, kurį parengė ir įgyvendino Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys. Projektas skirtas teikti psichologinę, dvasinę ir socialinę paramą įtėviams, globėjams bei darbo su vaikais specialistams. Organizuotos refleksijų grupės įtėviams ir globėjams, filmų terapijos ir dvasinio susikaupimo dienos (rengtos bendradarbiaujant su tėvais jėzuitais) įtėviams, globėjams bei darbo su vaikais specialistams. Renginių metu organizuotas ir dalyvių vaikų užimtumas. Projekto dalyviai: įtėviai ir globėjai, Marijampolės, Kauno m., Pagynės vaikų globos namų, Utenos šeimynos darbuotojai.