PARAŠYKITE MUMS vargdieniu@gmail.com
PASKAMBINKITE MUMS +370 616 15723
PAAUKOK

Metinė Caritas konferencija

2018 m. vasario 27 d. Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbiai ir savanoriai rinkosi į Metinę Caritas konferenciją.

Susitikimas pradėtas Šv. Mišiomis Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, kur Eucharistijos šventimui vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Prie altoriaus patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas, taip pat koncelebravo į konferenciją karitiečius atlydėję dekanai ir parapijų kunigai. Sakydamas homilliją arkivyskupas emeritas kvietė apmąstyti Evangelijos žodžius „kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas (Mt 23, 12). Caritas bendruomenė buvo kviečiama pilnai išgyventi tarnystės džiaugsmą, nelaikyti savęs geresniais už kitus, tačiau ir vengti iš puikybės kylančios dirbtinio savęs žeminimo pagundos, siekti gebėjimo nuolankiai tarnauti visiems, kuriems tas patarnavimas reikalingas. Homilijos pabaigoje visi susirinkusieji buvo kviečiami prie savo kasdienės maldos pridėti intenciją meldžiant Viešpatį nuolankumo malonės, pirmiausia sau. Eucharistijos šventimą įtraukiančiu giedojimu lydėjo Gyvųjų akmenų bendruomenės šlovinimo grupė.

Po Šv. Mišių renginys persikėlė į Kauno arkivyskupijos salę. Atidarydamas renginį arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius trumpai priminė pirmuosius Caritas kūrimosi žingsnius, pasidžiaugė iš Caritas organizacijos išaugusia kita pastoracine veikla ir centrais, palinkėjo ryžto ir toliau dirbti vargstančiųjų, Bažnyčios ir visuomenės labui. Dalykinė konferencijos dalis buvo pradėta trumpu „Proto mūšio“ žaidimu, kuriame į 15 komandų (staliukų) suskirstyti dalyviai ieškojo teisingų atsakymų į klausimus, susijusius su Caritas veikla. Žaidimas buvo vykdomas panaudojant šiuolaikines technologijas, t.y. išmaniuosius telefonus, tam pritaikytą programėlę ir internetą.

Konferencijos dalyviams kiek apšilus ir pažvalėjus Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas pristatė 2017 metų veiklą, pagrindines veikimo kryptis ir patirtis. Pranešime akcentuota bendruomeninė Caritas tarnystė parapijose, sudaranti Caritas veiklos pagrindą. Remiantis iš dekanatų surinktais duomenimis Caritas grupės veikia dvejuose trečdaliuose Kauno arkivyskupijos parapijų (63), jose telkiasi apie 440 karitiečių, vykdyti veiklas padeda apie tūkstantį savanorių. Šio Caritas bendradarbių tinklo pagalba buvo pasirūpinta 3 tūkstančiais vienišų senelių, neįgaliųjų, ligonių, pažeidžiamų šeimų narių, o pagalba rūbais, maistu ir kitais daiktais buvo suteikta daugiau nei 14 tūkstančių vargstančiųjų.

Pristatyme aptarta ir institucinė Caritas veikla, tokia kaip vargstančiųjų maitinimas sriubos valgyklose ir maitinimo punktuose (pateikta 91 668 porcijų), vaikų ugdymas ir pagalba jų šeimoms vaikų dienos centruose (10 centrų lankė 225 vaikai). Atkreiptas dėmesys, kad Kauno arkivyskupijos Caritas centras 2017 metais įgyvendino 4 programas – pagalbą namų neturintiems ir esamiems bei buvusiems nuteistiesiems teikiančią programą „Benamių ir nuteistųjų integracija“, pagalbą įtėviams ir globėjams teikiančią programą „Vaiko gerovės institutas“, sergantiems epilepsija ir jų artimiesiems skirtą programą „Sergančiųjų epilepsija konsultavimo centras“ ir Užsieniečių integracijos programą, skirtą padėti mūsų šalyje prieglobsčio ieškantiems pabėgėliams.

Vėliau konferencijos dalyviai grupėse aptarė jų pačių iškeltus iššūkius – kaip Caritas gali padėti tikintiesiems tapti aktyviais krikščionimis, ką Caritas teikiama pagalba gali pakeisti skurstančiųjų gyvenimuose, kaip į veiklą įtraukti daugiau jaunų žmonių, kaip žmonės linkę priimti karitiečių teikiamą pagalbą. Džiugu, kad mintimis ir patirtimi ryžosi dalintis ne tik patyrę karitiečiai, bet ir jaunieji konferencijos dalyviai. Po diskusijos pranešėjas A.Kučikas įvardino keletą svarbiausių uždavinių 2018 metams – stiprinti Caritas veiklos koordinavimą dekanatų lygmenyje, didinti karitiečių gebėjimus atpažinti vargstančiųjų poreikius ir teikti atitinkamą pagalbą, plėtoti Caritas centro vykdomas programas, atnaujinti Caritas statutą.

Antroje konferencijos dalyje Vilniaus Šv. Onos bažnyčios rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, kuris yra ir Lietuvos vyskupų konferencijos Socialinių reikalų tarybos narys, pristatė pranešimą tema „Bažnyčios pašaukimas Caritui“. Pranešėjas išsamiai apžvelgė Caritas misijos ir organizacijos raidą istoriniame kontekste, aptardamas pirmosios krikščionių bendruomenės patirtį, Bažnyčios tėvų mintis, atskirų Bažnyčios susirinkimų bei Popiežių mokymą. Mons. Ž.Vabuolas minėdamas 7 vyrų iš bendruomenės (pirmųjų diakonų) paskyrimą patarnauti prie stalų akcentavo, kad rūpestis vargšais ir gailestingumo darbai nuo pat Bažnyčios formavimosi pradžios buvo vienas svarbiausių uždavinių, suprantamų kaip ypatinga nuo Bažnyčios veikimo neatsiejama tarnystė. Gilindamasis į Caritas esmę prelegentas pabrėžė, kad tas, kuris imasi Caritas tarnystės, turi pats priimti Dievo ir kitų žmonių teikiamą meilę, nes gebame dalintis tuomet, kai gauname ir tuo pat metu dovanojame. Tokia meilė yra vaisinga ir sklidina augimo.

Atsakydamas į iškeltus klausimus mons. Žydrūnas kvietė ir kitaip žvelgti į savo tarnystės vaisius, t.y. neužakcentuoti rezultatų ar procese pasitaikančių nesėkmių, bet džiaugtis tais dalykais, kuriuos vis dėl to pavyko padaryti. Drąsino nebijoti dalintis nuveiktais darbais, nes tokiu būdu mes taip pat liudijame bei gebame džiaugtis savo veikla.

Konferencijos pabaigoje nuskambėjo keletas improvizuotų muzikinių kūrinių, po kurių konferencijos dalyviai stiprinosi maistu ir bendravimu agapėje.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.